top of page
Breathing_banner.jpg

Která věc s námi kromě našeho těla neustále zůstává, od okamžiku, kdy se narodíme, do okamžiku, kdy umřeme? Je to dech. Po celou dobu dýcháme. Ale často na něj zapomínáme, neboť jsme příliš zaneprázdněni jinými životními povinnostmi.

 

Ānāpānasati je praxe, která nás přivádí zpět k tomu, co je v našem životě nejpřirozenější a nejpodstatnější: nadechování a vydechování. Náš dech je tu s námi, můžeme ho slyšet, cítit, můžeme si s ním „hrát“, ale nemůžeme ho zastavit. U ānāpānasati je dech předmětem meditace, naší pozornosti. Není nutná žádná vysoká koncentrace, pouze pouhé uvědomění. Když naše mysl zůstává s dechem, přirozeně se zklidní, pocítí úlevu od vnějšího světa a pomalu a přirozeně obrátí svou pozornost směrem dovnitř. 

 

Praxe ānāpānasati: prociťujte dech takový, jaký je. Není nutné vyvíjet úsilí, příliš se soustředit, neusilujte, aby váš dech byl dlouhý nebo krátký, jen sledujte jeho přirozený průběh.

Metoda meditace: výňatek z knihy Emptying the Rose-Apple Seat

Metoda meditace

Slovo ānāpānasati je složeno ze tří technických pojmů: ānā znamená nádech, āpāna znamená výdech, sati znamená uvědomění nebo pozornost. Je známo, že tato technika velmi pomohla při získávání nejvyššího osvícení nejen samotnému Buddhovi Gotamovi, ale i všem Buddhům, kteří ho předcházeli. Uvědomování si dýchání může být proto v theravādové tradici považováno za původní předmět meditace. Na rozdíl od jiných předmětů meditace je vhodný nejen pro vývoj pohroužení (jhāna), ale i vhledu (vipassanā). Navíc, je přínosem dvěma způsoby. V první řadě se v kombinaci s jinými praktikami používá jako nepostradatelný prostředek k dosažení zklidnění těla a mysli; ale může být také použit jako nezávislý předmět, speciálně doporučený těm, jejichž mysl je nápaditá nebo neustále vyrušována emočním vnímáním. Je to zajisté nejúčinnější prostředek pro zajištění čiré mysli a čistého a zdravého těla, což je nepostradatelný základ pro rozvoj soustředění a vhledu.

Když se cvičíte v rozvoji soustředění, je nejlepší aby jste si vybrali klidné opuštěné místo a posadili se se zkříženýma nohama, vzpřímeným tělem, bez strnulosti. Dýchejte normálně, soustřeďte se a sledujte, kde na špičce nosu dech proniká dovnitř a ven, nebo naráží na oblast těsně pod nosními dírkami. Když je nadechování dlouhé, uvědomte si, dlouhý nádech; když je vydechování dlouhé, uvědomte si dlouhý výdech; když je nádech krátký, uvědomte si krátký nádech a tak dále. Neochvějně zaznamenávejte to, co se odehrává v tomto okamžiku.Meditující se soustřeďuje a zaznamenává přesně celý proces dýchání, jak přichází, a prochází přes špičku nosních dírek. Také si všímejte, kdy se dech zklidňuje. Stejně jako pozornost zkušeného tesaře je udržována na ostří jeho pily, stejně tak by měl v určité oblasti meditující rozvíjet své vlastní schopnosti pozorování.

Pokud má meditující problém udržet svou mysl u dechu, existuje několik metod, které mu mohou pomoci rozvinout koncentraci. Počítání dechů je dobrou metodou pro začátečníky, kteří nejsou zvyklí soustředit mysl na jeden bod. Buďte si vědomi nádechu

a výdechu jako jednoho dechu, počítejte od jedné do pěti a zaznamenejte počet pouze na konci procesu; poté začněte

znovu, počítejte od jedné do šesti, potom od jedné do sedmi,

od jedné do osmi, od jedné do devíti, od jedné do deseti. Pokud zapomenete počítat někde uprostřed, musíte začít znovu

od začátku, dokud nedosáhnete neporušené série. Pokud spočítáte méně než pět celých nádechů a výdechů, vaše mysl

se stane neklidnou, zatímco pokud napočítáte více než deset, začnete setrvávat více u počítání, než u dechu. Po jedné nebo dvou opakováních by měla být koncentrace silnější a můžete

se vrátit k jednoduchému zaznamenání nádechu a výdechu.

5. Inline - Mindfulness of breathing.jpg

Další doporučenou metodou je sledování procesu dýchání. V této praxi bychom si měli být vědomi tří fází dýchání: začátku, středu a konce. Meditující musí věnovat plnou pozornost nosním dírkám a být si vědom v každé fázi rozdílů v pociťování. Popřípadě svou pozornost ukotví na nosních dírkách v počáteční fázi vdechování, v oblasti hrudníku ve střední části a v oblasti pupku na konci; když vydechuje, obrátí svou pozornost na začátku na oblast pupku, na hrudi uprostřed a nosní dírkách na konci.

Meditující může nakonec vidět nějaké druhy obrazů, tvarů nebo forem spojených s dechem nebo nějaké barvy či světla. Pokud se člověk soustředí na primární předmět dýchání nebo na obrazy přípravného objektu, nazývá se to „přivádění mysli k objektu pozornosti“. Člověk vidí dýchání tak živě ve své mysli, jako kdyby ho viděl s otevřenými očima. Tento vizualizovaný objekt nebo získaný obraz (nimitta) je učební pomůckou, o níž se již diskutovalo. Když se soustředíte na získané obrazy, pokračujte v meditaci s nepřerušovanou pozorností. Když meditující dosáhne úrovně přístupové koncentrace, získaný obraz se stává jasným a stálým ...

Pokud je cílem meditace dosažení vhledu, musíme se pro získání prostředku k realizaci povahy nestálosti při dýchání soustředit na pocity v oblasti doteku.

Dr. Rewata Dhamma Sayado: z knihy Emptying the Rose-Apple Seat

bottom of page